Skip to main content Skip to secondary content (sidebar) Skip to global menu

SF 101102 Sykepleiens historie, tradisjon og Yrkesetikk, etikk, sykepleieforskning og fagutvikling, vitenskapsteori og metode.

Kode

SF 101102

Emne / Fagnavn

Sykepleiens historie, tradisjon og Yrkesetikk, etikk, sykepleieforskning og fagutvikling, vitenskapsteori og metode.

Omfang (studiepoeng)

9,00

Bygger på

Generell studiekompetanse

Fagets temaer

Sykepleiens historie, tradisjon og Yrkesetikk, 3 sp

Sykepleiens historie (1,5 sp)

Ulike historiske epoker
Den tyske diakonitradisjonen
Den engelske tradisjonen
Sykepleierutdanning i Norge
Utvikling av sykepleierutdanning – sykepleievitenskap

Yrkesetikk: (1,5 sp)
Sykepleieetikken og sykepleierrollen
Ulike menneskesyn og konsekvenser for sykepleiefaget og yrkesutøvelsen
Verdier og normer: private og profesjonelle
ICN’s etikk-kodeks og yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (NSF)
Menneskeverd og likeverd
Identitet og integritet
Respekt for pasienten
Pasientens rett til selvbestemmelse
Faglig og personlig ansvar
Sykepleierens rett til selvbestemmelse
Taushetsplikt

Etikk, 3 sp

Etikk og moral.
Verdier og normer.
Menneskerettighetene .
Etiske teorier: - Pliktetikk - Sinnelagsetikk - Konsekvensetikk. Livssynstradisjoner.
Etisk dilemma og etisk refleksjonsmodell.
Etiske prinsipper:
- Autonomi
- Velgjørenhet og ikke skade

Sykepleieforskning og fagutvikling, 1,5 sp

Kort innføring : - Sykepliensteoretiske grunnlag- Sykepleiens kompetanse - Sykepleieprosessen og sykepleiedokumentasjon

Vitenskapsteori og forskningsmetode, 1 sp

Vitenskapsfilosofi.Kort innføring i ulike vitenskapsteoretiske retninger.Presentasjon av ulike metoder i vitenskaplig arbeid. Analyse av aktuelle fagartikler. Arbeidsmetoder og oppgaveskriving. PBL som metode.Kartleggingsundersøkelser.

Pedagogiske metoder

Forelesninger, gruppearbeid og arbeid med skriftlige oppgaver individuelt og i grupper

Obligatoriske arbeidskrav/deltakelse

Obligatorisk studiedeltaking.
Skriftlige innleveringer, individuelt og i grupper

Vurderingsformer

4 skriftlige innleveringer som inngår i felles mappe i hovedemne 1:
- Etikk:1 gruppeoppgave
- Yrkesetikk: 1 individuell oppgave
- Vitenskapsteori og metode: 1 gruppeoppgave
- Sykepleieforskning og fagutvikling: 1 individuell oppgave

Alle fagområder må være bestått før endelig karakter fastsettes.

Hovedemne 1 må være bestått før 4. semesters kan påbegynnes.

Revidert av:

Eldrid Solvang og Rigmor Einang Alnes

Dato for siste revidering

15.04.2004

Målgruppe

Sykepleierstudenter 1. år

Emne / fagmål

Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk/etikk
Studenten har kunnskaper om sykepleiens historie og verdier som grunnlag for
utvikling av sykepleien
Studenten forstår historiens betydning for utvikling av sykepleie som fag og vitenskap
Studentene har et helhetlig syn på mennesketStudenten har respekt for det enkelte menneskets egenverd
Studenten viser respekt for pasientens/pårørendes rettigheter
Studenten forstår hva taushetsplikten innebærer i utøving av sykepleie
Studenten er bevisst egne verdiers betydning for sykepleiepraksis
Studenten kjenner ICN’s etikk-kodeks og yrkesetiske retningslinjer
Studenten kan reflektere over etiske dilemmaer i sykepleiepraksis
Studenten er bevisst eget ansvar for faglig forsvarlig sykepleie

Sykepleieforskning og fagutvikling
Studentene har kunnskap om sykepleiefagets teroretiske grunnlag

Vitenskapsteori og metode
Studentene skal tilegne seg kunnskaper om vitenskapsteori og metode for å kunnr lese forskningsartikkler og bruke forskningsresultat i praksis. Studentene har kjennskap til til forskningsprosessen og vitenskaspsteoretiskke retninger, innenfor helse- og sosialfagene. Studentene har kjennskap til ulike metodiske tilnærminger innenfor vitenskaplig arbeid. Studenten har foeståelse for aktuelle arbeidsmetoder og kritereier for skriftlige innleveringer i studiet

Etikk
Studentene har et helhetlig syn på mennesket.
Studenten har respekt for det enkelte menneskets egenverd.
Studenten viser respekt for pasientens/pårørendes rettigheter.
Studenten utvikler evne til å forstå etiske dilemmaer.
Studenten kan anvende etisk teori og refleksjonsmodell

Karaktertype

Bokstavkarakter

Litteratur

Obligatorisk

  • Aadland, Einar: Etikk for helse- og sosialarbeidarar , Det Norske Samlaget (1998)
  • Kristoffersen, Nina Jahren (red): Generell sykepleie 1 og 2 , Universitetsforlaget (1996)
  • Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven med nye forskrifter , Medlex Norsk helseinformasjon (2001)
  • Dalland, Olav: Metode og oppgaveskriving for studenter , Gyldendal Akademisk (2000) , ISBN: 82-00-45280-8 , 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 10
  • Mekki, Tollefsen, Tone Elin, Sissel: På terskelen. Introduksjon til sykepleie som fag og yrke , Akribe (2000) , ISBN: 82-7950-037-5
  • Dysthe, Hertzberg, Hoel, Olga, Frøydis, Torlaug Løkensgard: Skrive for å lære , Abstrakt forlag (2000) , ISBN: 82-7935-015-2 , 4, 5, 7, 8, 9 og 10
  • Slettebø, Åshild: Sykepleie og etikk , Ad Notam Gyldendal (2002)
  • Norsk Sykepleierforbund: Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere , NSF-serien 2/01 (2001)

Supplerende

  • Mathisen, Jorunn: Sykepleiehistorie , Universitetsforlaget (1993) , ISBN: 82-00-40447-1